Секция Айкидо Това Додзе          

6 кю (белый пояс). Стоимость теста 5 Euro
Аттестация на 6 кю возможна после трех месяцев регулярных тренировок (не менее 30 часов).
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho; Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni).
5 кю (жёлтый пояс). Стоимость теста 6 Euro
Аттестация на 5 кю возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 6-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho;
 • Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni).
4 кю (красный пояс). Стоимость теста 7 Euro
Аттестация на 4 кю возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 5-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho; Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Shumatsu Dosa (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Ryote mochi tenchi nage (ichi);
 • Yokomen uchi somen irimi nage (ichi);
 • Mune mochi hiji shime (ni).
3 кю (зелёный пояс). Стоимость теста 8 Euro
Аттестация на 3 кю возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 4-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho; Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Shumatsu Dosa (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi yonkajo osae (ichi);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni).
2 кю (зелёный пояс). Стоимость теста 9 Euro
Аттестация на 2 кю возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 3-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho;
 • Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Shumatsu Dosa (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Ryote mochi tenchi nage (ichi);
 • Suwari waza Ryote mochi tenchi nage (ichi);
 • Shomen uchi yonkajo osae (ichi);
 • Suwari waza Shomen uchi yonkajo osae (ichi);
 • Yokomen uchi somen irimi nage (ichi);
 • Mune mochi hiji shime (ni).
1 кю (зелёный пояс). Стоимость теста 10 Euro
Аттестация на 1 кю возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 2-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Seiza ho; Rei ho;
 • Shikko ho (mae, ushiro, tankan);
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Shumatsu Dosa (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Ryote mochi tenchi nage (ichi);
 • Suwari waza Ryote mochi tenchi nage (ichi);
 • Shomen uchi yonkajo osae (ichi);
 • Suwari waza Shomen uchi yonkajo osae (ichi);
 • Yokomen uchi somen irimi nage (ichi);
 • Suwari waza Yokomen uchi somen irimi nage (ichi);
 • Mune mochi hiji shime (ni);
 • Suwari waza Mune mochi hiji shime (ni);
 • Shomen uchi kote gaeshi (ni);
 • Suwariwaza Shomen uchi kote gaeshi (ni).
1 Дан. Стоимость теста 135 Euro
Аттестация на 1 Дан возможна после шести месяцев регулярных тренировок (не менее 60 часов), после получения 1-го кю.
 • Migi hanmi no kamae;
 • Hidari hanmi no kamae;
 • Zenpo kaiten ukemi;
 • Zenpo hiyaku ukemi;
 • Koho kaiten ukemi;
 • Tai no henko (ichi), (ni);
 • Hiriki no yosei (ichi), (ni);
 • Shomen uchi jiyu waza;
 • Shumatsu Dosa (ichi), (ni);
 • Katate mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Ryote mochi shiho nage (ichi), (ni);
 • Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Yokomen uchi ikkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Katate mochi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi nikajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi nikajo osae (ichi);
 • Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Suwari waza Shomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Yokomen uchi sankajo osae (ichi), (ni);
 • Shomen uchi yonkajo osae (ichi), (ni);
 • Katate mochi sokumen irimi nage (ichi), (ni);
 • Yokomen uchi somen irimi nage (ichi), (ni);
 • Suwari waza Yokomen uchi somen irimi nage (ichi), (ni);
 • Kata mochi hiji shime (ichi), (ni);
 • Shomen uchi kotegaeshi (ichi), (ni);
 • Ryote mochi tenchi nage (ichi), (ni);
 • Suwari waza Ryote mochi tenchi nage (ichi), (ni).
Top